ធនាគារផេនដាប៊ែងចល័ត គឺជាប្រព័ន្ធធនាគារស្ថានីយចល័តមួយ ដែលផ្តល់ដោយធនាគារផេនដាសម្រាប់អតិថិជន។ វារួមបញ្ចូលកម្មវិធី និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ មានគោលបំណងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទចល័តដោយឥតគិតថ្លៃ ងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស និងរីករាយនូវបទពិសោធន៍ថ្មីនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទចល័ត។

Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close