វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedគណនេយ្យចរន្តសហគ្រាស

គណនេយ្យចរន្តសហគ្រាសអាចផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវការប្រើប្រាស់បណ្ណមូលប្បទានបណ្ណក្នុងការទូទាត់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ដកសាច់ប្រាក់ សាកសមបំរើមុខងារសហគ្រាសក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទេរប្រាក់និងធុរៈកិច្ចដទៃទៀត។ រូបិយវត្ថុមានច្រើនប្រភេទរួមមាន ប្រាក់រៀល ដុល្លារ ប្រាក់យ័ន ល។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedគណនេយ្យសហគ្រាសសន្សំមានកាលកំណត់

សម្រាប់ការបើកគណនេយ្យមានកាលកំណត់គឺជា ការព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជនដែលមាននូវសាច់ប្រាក់ទំនេរជាបណ្តោះអាសន្ន និងធនាគារក្នុងការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារ។ មុននឹងដល់ថ្ងៃកំណត់ដកសាច់ប្រាក់ ធនាគារនឹងធ្វើការគណនាអត្រាការប្រាក់ទៅតាមថ្ងៃដែលអតិថិជនបានដាក់ប្រាក់សន្សំ អតិថិជននឹងរីករាយក្នុងការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close