ទិនានុប្បវត្តិ

សេចក្តីជូនដំណឹង

2021-04-19

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ ធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក ឱ្យបានជ្រាបថា នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ រហូតដល់ ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនដំណឹងជាថ្មីនៃការបើកប្រតិបត្តិការជាធម្មតាឡើងវិញ នៅពេលដែលស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រឡប់មកភាពប្រសើរឡើងវិញ។

សូមអតិថិជនទាំ


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.