ទិនានុប្បវត្តិ

ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៃធនាគារផេនដា​​ ខមមើសល ប៊ែង ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៩ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

2020-04-29

ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង មានការចូលរួមក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តម ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.