ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ CB

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធវិនិយោគកម្ពុជា (ស៊ីអាយអេក)

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហ្គ្រេនឆាយណាភីអិលស៊ី

ដៃគូបង្កើតគឺមកពីម៉ាកាវ និងចិនដីគោក ហើយក្រុមបច្ចេកទេសមានអ្នកជំនាញមកពីឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមកពីប្រទេសចិន។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedបញ្ជីអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ

បញ្ជីអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedហាឆេងប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

外汇行情

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

个人生意贷款用于您生意资金周转,解决资金短缺困难,帮助您实现财富增长;提供优惠利率;提供瑞尔及美元二种货币贷款;贷款额度最高为抵押物估值的50%;期限1年;最高金额可达100,000美金。

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close