ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ CB

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធវិនិយោគកម្ពុជា (ស៊ីអាយអេក)

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហ្គ្រេនឆាយណាភីអិលស៊ី

ដៃគូបង្កើតគឺមកពីម៉ាកាវ និងចិនដីគោក ហើយក្រុមបច្ចេកទេសមានអ្នកជំនាញមកពីឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមកពីប្រទេសចិន។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close