វិភាគ និងទាញយក

បែកឯកជន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedធនាគារឯកជន

ធនាគារផេនដា ម.ក បន្តផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវបទពិសោធន៏បង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ឲ្យនូវភាពរឹតតែប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ ស្របពេលនេះដែរ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្តលើធនាគាររបស់យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្រិតពិភពលោកជាលក្ខណៈឯកជន។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedសេវាកម្មវីអាយភីផ្តាច់មុខ

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្តាច់មុខដូចខាងក្រោម សម្រាប់អតិថិជនវីអាយភី អរគុណចំពោះសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក.។ យើងសហការជាមួយភ្នាក់ងារគណនេយ្យពន្ធកំពូល ដើម្បីផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជំនាញពន្ធ និងជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធផ្សេងៗសម្រាប់អាជីពគ្រួសារឬអាជីពរបស់អ្នក។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close